Wspinanie jest aktywnością potencjalnie niebezpieczną, mogącą skutkować poważnym uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet śmiercią. Każdy wspina się na własną odpowiedzialność! Zarządzający obiektem i właściciel obiektu nie zapewniają ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to korzystający z obiektu zapewnia sobie we własnym zakresie. Zaleca się wykupienie ww. ubezpieczenia.

REGULAMIN

 1. Regulamin bulderowni obowiązuje wszystkich korzystających z obiektu oraz inne osoby znajdujące się na jego terenie.
 2. Każdy korzystający z obiektu zobowiązany jest do:
  • zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania,
  • uiszczenia opłaty za wstęp zgodnie z cennikiem albo okazania dokumentu uprawniającego do wstępu na obiekt,
  • korzystania z obiektu i sprzętu sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem,
  • posiadania obuwia zmiennego, umożliwiającego bezpieczne korzystanie z obiektu,
  • utrzymania czystości i porządku na terenie obiektu,
  • zgłoszenia osobie znajdującej się w recepcji wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu obiektu, a w szczególności nieprawidłowości mogących zagrażać bezpieczeństwu osób wspinających się oraz innych osób przebywających na terenie obiektu.
 3. Grupy zorganizowane mogą odbywać zajęcia/treningi wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu z właścicielem obiektu. Grupy te korzystają z obiektu tylko pod nadzorem i w obecności instruktora, który jest odpowiedzialny we własnym zakresie za właściwe zachowanie osób wspinających się oraz za ich bezpieczeństwo.
 4. Osoby korzystające z obiektu robią to na własną odpowiedzialność. W przypadku osób małoletnich korzystanie z obiektu odbywać się może tylko i wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, który jest odpowiedzialny za właściwe zachowanie i bezpieczeństwo.
 5. Z obiektu nie mogą korzystać osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi.
 6. Dzieci do 16 roku życia mogą korzystać z boulderowni wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 7. Na obiekt zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających.
 8. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 9. Za rzeczy wartościowe pozostawione na obiekcie zarządzający obiektem nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 10. O wszelkich niebezpiecznych zachowaniach lub przypadkach nieprzestrzegania regulaminu, a także problemach technicznych (m. in. dotyczących chwytów, materaca, funkcjonowania obiektu) korzystający zobowiązany jest informować osobę znajdującą się w recepcji.
 11. Zabrania się:
  • pozostawiania jakichkolwiek rzeczy na materacu,
  • wspinania się, stania lub siedzenia pod osobą będącą już na ścianie,
  • skakania na materac,
  • biegania po materacach.
 12. Wykupienie biletu wstępu lub okazanie dokumentu uprawniającego do wstępu na obiekt oznacza akceptację niniejszego regulaminu.